احوال ایرانیان از د یدگاه صادق هدایت

شايد اينها گفته هدايت باشه ( ٧٪) شايد هم نه (٩٣٪) أما بيش از ٨٠٪ از اين ٣٧ مورد مسلمأ مورد تائيد شما خواهد بود. با هم ميخوانيم:

توجه : ارسال اين مكتوب به مفهوم تأييد اصالت ان نيست.
احوال ایرانیان از دیدگاه صادق هدایت

*صادق هدایت در کتاب«بوف کور» خود می نویسد :*

*در زندگی درد هایی است که روح انسان را از درون مثل خوره می خورد*
*، این درد ها را نه می شود به کسی گفت و نه می توان جایی بیان کرد…!*

*
**صادق ، 37 درد مشترک ما ایرانیان را *
*اینگونه رقم می زند:
**

**1 -** اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.*
*
2 – در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.*
*
3 – با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.*
*
4 – به بدبینی ، بیش از خوش بینی تمایل داریم.*
*
5 – نواقص را می بینیم ، اما در رفع آنها اقدامی نمی کنیم.*
*
6 – در هر کاری اظهار فضل می کنیم و از گفتن «نمی دانم» شرم داریم.*
*
7 – کلمه ی «من» را بیش از «ما» به کار می بریم.*
*
8 – غالباً مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.*
*
9 – بیشتر ، در گذشته به سر می بریم و آینده را فراموش می کنیم.*
*
10 – از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و دچار روزمرگی می شویم.*
*
11- عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه آنها می اندازیم و برای جبران
آن هم قدمی بر نمی داریم.*
*
12 – دائماً دیگران را نصیحت می کنیم ، ولی خودمان عمل نمی کنیم.*
*
13 – همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه ی 90 می گیریم.*
*
14- غربی ها دانشمند و پروفسور و فیلسوف پرورش داده اند ، ولی ما شاعر و فقیه!*
*
15- وقتی ما مشغول کیمیا گری بودیم ، غربی ها علم شیمی را گسترش دادند.*
*
16- زمانی که ما با رَمل و اُسطرلاب ، مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها
علم نجوم را بنا نهادند.*
*
**17-** وقتی به هدف مان نمی رسیم ، آن را به حساب سرنوشت و بد بیاری می
گذاریم ، ولی هرگز به تجزیه و تحلیل علل آن نمی پردازیم.*
*
18- غربی ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می دهند ،*
*ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان هم پنهان می کنیم !*
*
19- مـُرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم !*
*
20- غربی ها و دشمنان مان ، ما را بهتر از خودمان می شناسند!*
*
21 – در ایران کوزه گر از کوزه ی شکسته آب می خورد!*
*
22- فکر می کنیم با صدقه دادن ، خود را در مقابل اقدامات *
*نابخردانه ی خود ، بیمه می کنیم.*
*
23- برای تصمیم گیری ، بعد از تمام بررسی های ممکن ،*
*آخر کار ، استخاره می کنیم.*
*
24- همیشه برای ما ، مرغ همسایه غاز است.*
*
25- به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم کسی که عیب ما را *
*می گوید ، بدخواه ماست!*
*
**26-** چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.*
*
**27-** به هنگام مدیریت در یک سازمان ، زور را به درایت ترجیح می دهیم.*
*
28- وقتی پای استدلالمان می لنگد ، با فریاد می خواهیم طرف مقابل را*
*قانع کنیم.*
*
29- در غالب خانواده ها ، فرزندان باید از والدین حساب ببرند ، *
*به جای اینکه به آن ها احترام بگذارند.*
*
30- اعتقاد داریم که گربه را باید دَم ِحجله کـُشت.*
*
31- اکثراً ، رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.*
*
32- تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.*
*
33- غالباً افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند !*
*
34- اول ساختمان را می سازیم ، بعد برای لوله کشی ، کابل کشی و غیره صد ها جای
آن را خراب می کنیم !*
*
35- وعده دادن و عمل نکردن به آن ، یک عادت عمومی *
*برای همه ی ما شده است!*
*
36- قبل از قضاوت کردن ، نمی اندیشیم و بعد از آن هم ، *
*خود را سرزنش نمی کنیم !*
*
3 7- شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم !*

*به نظر شما چقدر از این عیوب*
*هنوز وجود دارد ؟!!!*

*به خاطر داشته باشید که از مرگ صادق هدایت حدود 60 سال می گذرد !*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *