ارزش انسان ها در چیست؟؟؟

ارزش انسان ها در چیست؟؟؟

*روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید :
ملا ، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی ؟

ملا در جوابش گفت : بله ، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم
دوستش دوباره پرسید : خب ، چی شد ؟

ملا جواب داد : بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم ، در آنجا با دختری آشنا شدم
که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم ، چون از مغز خالی بود

به شیراز رفتم : دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا ، ولی من او را هم نخواستم ،
چون زیبا نبود…

ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و همینکه ، خیلی
دانا و خردمند و تیزهوش بود . ولی با او هم ازدواج نکردم

دوستش کنجاوانه پرسید : چرا ؟

ملا گفت : برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت ، که من میگشتم…

اینگونه نگاه کنيد…
هیچ کس کامل نیست…

مرد را به عقلش نه به ثروتش
زن را به وفايش نه به جمالش
دوست را به محبتش نه به کلامش
عاشق را به صبرش نه به ادعايش
خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
اتومبيل را به کاراییش نه به مدلش
مال را به برکتش و نه به مقدارش
غذا را به کيفيتش و نه به کميتش
درس را به استادش نه به سختیش
دانشمند را به علمش نه به مدرکش
مدير را به عمل کردش نه به جایگاهش
نويسنده را به باورهايش و نه به تعداد کتابهايش
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش
جسم را به سلامتش نه به لاغریش
دل را به پاکیش نه به صاحبش
در انتشار آنچه خوبيست
پیش قدم باش*
این متن را…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *