اصفهانی ها

اصفهانی ها
پاسخ هيچ پرسشي را نمي‌دهند و در پاسخ هر پرسش شما آنها پرسشی از شما دارند!
مثال ( وقتي از دوست اصفهاني خود آدرس يك خياط مي‌پرسيد)
شما: خياط خوب سراغ داري؟
دوست اصفهاني شما: چي‌چي مي‌خَي بدوزي؟
شما: کت و شلوار
دوست اصفهاني : پارچه داري؟
شما: بله
دوست اصفهاني:از کی اِسِدی؟
شما:از ….مغازه
دوست اصفهاني : پارچِد خُبِس؟
شما: بله
دوست اصفهاني : چه رنگيِس؟
شما: چه فرقي مي‌کنه؟
دوست اصفهاني : فرق مي‌کونِد دادا! فرق مي‌کونِد
شما: خب، سورمه‌اي
دوست اصفهاني: چرا سورمه ی؟ارزونتر بود؟
شما:نه
دوست اصفهاني:چیطو؟
شما:خب می خواستم سورمه ای باشه
دوست اصفهاني : مبارکِس، خَبِريِه؟
شما: نه بابا، بالاخره خياط سراغ داري يا نه؟
دوست اصفهاني : اگه خبري نيس کتا شلواري سورمِي مي‌خَي چيکار؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *