اولين زن ايرانى لخت روى جلد مجله اسپانيايي Iranian export

rominaاولين زن ايرانى لخت روى جلد مجله اسپانيايي
نگاه کنید به روی جلد مجله “اینترویو”ی اسپانیا
با عکس همشهری باحال خودمان

http://www.interviu.es/galerias/galerias-chicas-de-portada/romina-goshtasbi-la-primera-irani-que-posa-desnuda/%28imagen%29/79401/romina-goshtasbi-la-primera-irani-que-posa-desnuda17%23centerColumn
روی جلد مجلسه اسپانیائی
اولين زن ايرانى لخت روى جلد مجله اسپانيايي عكس لخت رومينا گشتاسبى سى و دو ساله كه هشت سال قبل با بورسيه دانشگاه وارد اسپانيا شد در شماره گذشته مجله اينترويو بر روى جلد چاپ شد. رومينا هدف از اين كار انقلابى را آشنا نمودن مردم اسپانيا با فرهنگ ايرانيها خواند!!! به گفته او اسپانيايى ها ما ايرانيها را به عنوان يه مشت تاجر فرش و خاويار ميشناسند كه گويا اين قضيه رومينا جون را خيلى آزار مى داد

رومینا خواسته بگه بغیر از فرش و خاویار ایران ماهی سفید هم داره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *