بزرگداشت سال جهانی‌ مولانا Beautiful Concert in Saadabad

Beautiful Concert in Saadabad

Shams Ensemble – Saghi
کنسرت گروه شمس
بزرگداشت سال جهانی‌ مولانا
اثری از پور ناظری ها
کاخ سعد آباد تابستان ۱۳۸۶ تهران
زان می که ز بوی او شوریده و سرمستم – دریاب مرا ساقی والله که چنینستم

ای ساقی مست من بنگر به شکست من – ای جسته ز دست من دریاب که من مستم

بشکست مرا دامت بشکستم من جامت – مستی تو و مستی من بشکستی و بشکستم

ای جان و دل مستان بستان سخنم بستان – گویی که نه ای محرم هستم به خدا هستم

پر کن ز می پیشین بنشین بر من بنشین – بنشین که چنین وقتی در خواب همی‌جستم

والله که بنگذارم دست از تو چرا دارم – تا لاف زنی گویی کز عربده وارستم

خواهم که ز باد می آتش بفروزانی -خواهم که ز آب خود چون خاک کنی پستم

جان و سر تو یارا بر نقد بزن ما را -مفریب و مگو فردا بردارم و بفرستم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *