به بچه شيرازي ميگن بزرگ شدي ميخواي چكاره شي؟ جوک ايران لطيفه فارسی

به بچه شيرازي ميگن بزرگ شدي ميخواي چكاره شي؟
ميگه: “بازنشسته”
تفاوت را احساس کنید !!!
شاعر اصفهانی : بدنبالت میام هر جا که باشی
شاعر شیرازی: سر راهت نشینم تا بیایی

يه ضرب المثل شيرازي ميگه “مي اگر برخيزم، تو اگر برخيزي چه كسي بنشيند؟

بهانه های شیرازی:
حالو روز شنبه ای
حالو اول صبحی
حالو سر ظهری
حالو آخر شبی
حالو روز تعطیلی
حالو روز قتلی
حالو ماه رمضونی
حالو ماه محرمی
حالو تو ای گرموو
حالو تو ای سرموو
حالو ولش کن
حالو بیزو بری،بعد
حالو بیزو بییوی،بعد
مهمترین کلمه در دیکشنری شیرازی
WAIT :
صبرم بده
آمونم بده
دندون رو جیگر بِیذُو
… حالو وُیسو
عامو هولوم نَکو
حالو چه عجله ای هست
یه شیرازی فلج میشه،یک هفته بعد میفهمه
یه ضرب المثل قدیمی شیرازی میگه : چرا عاقل کند کاری
نارنگی میوه شیرازی هاست ….. نه نیاز به شستشو دارد و نه نیاز به چاقو ! خوشا به حال آن شیرازیهایی که بی‌هسته‌اش نصیبشان می‌شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *