به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

article picture
می خواهم با تو سخن بگویم .با تو که روزگاریست مشعل آزادی را بدست گرفته ای و به جهانیان فخر می فروشی که سنبل والاترین واژه ای. اما سالهاست که مردمان بدون تفکر و تعمق از کنارت می گذرند ایستاده ای و یارای سخن گفتن نداری .چرا که سالهاست شعله های مشعل تو خاموش شده اند. اما بگذار از زنان سرزمینی برایت بگویم که برای روشن ماندن مشعل آزادی ورهایی قرنهاست که بار تحقیرها و توهین ها، شکنجه ها و اسارتها را به دوش کشیده اند.از زنانی که در نظر رژیم زن ستیز حاکم بر ایران برده و جنس دوم اند و باید بر سرشان کوبید ، بر جسمشان تازیانه زد تا رام شوند.از زنانی که بدلیل تعصبات قومی به مرگ محکوم می شوند. از زنان کارگری که به خاطر زن بودن به بیگاری گرفته شده اند. اما بگذار از زنان سرزمینم بگویم از زنان آزاده ای که در برابرتمامی تعصبات ، ظلم و استبداد قدعلم کرده اند .زنانی که در زیر شکنجه ها ، در پای چوبه های دار ، در بیدادگاهها، دیکتاتوری را به سخره گرفتند ، محکم و استوار ایستادند و نه گفتند به ذلت و خواری . بگذار از اسارت زنانی بگویم که در بیدادگاهها به جرم برابری طلبی به احکام غیر انسانی محکوم می شوند در زندانها از کمترین حقوق انسانی محروم اند حتی از به آغوش کشیدن فرزندانشان اما از پس دیوار سیاهچال ها عشق و رهایی را نثار تمامی فرزندان سرزمینشان می کنند. زنانی که فریاد حق طلبی شان پشت استبداد را به لرزه می افکند. حال شاید در این روز تو و جهانیان به یاد آورید آن هنگام که شیردلان سرزمینم قفل سکوت را شکستند و بر سر حاکمان غریدند و سکوت کوچه ها و خیابان هارا در هم شکستند و فریاد حق و آزادیشان طنین انداز شد. شاید در این روز بیاد آورید نداها را که ندا و فریاد مردم آزادیخواه سرزمینش شد. ترانه ها را به یاد بیاور که به جرم آزادیخواهی جسمشان به شعله های آتش ضحاکان سپرده شد. حال بیاد می آوری آن هنگام که مادرانمان را به جرم دادخواهی و خوانخواهی فرزندانشان به بند و اسارت کشیدند؟ آری زنان سرزین من ایستاده اند و پرچمدار و طلایه دارن مقاومت اند. حال تو مشعلت را بر زمین بگذار که مشعلی که در دست زنان سرزمین من است هزاران بار از مشعل تو فروزان تر است چرا که زنان آزاده سرزمین من پیام آوران عشق و محبت ، آزادی و رهایی تمامی انسانها از یوغ استبداد و دیکتاتوری اند.بخش زنان فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *