تاوان زن بودن

در سرزمین من هیچ کوچه ای به نام هیچ زنی نیست
                 و هیچ خیابانی …
                       بن بست ها امافقط زنها را می شناسد انگار…
               در سرزمین من
سهم زنها از رودخانه ها تنها پل هایی است
               که پشت سر آدمها خراب شده اند…
                              اینجا نام هیچ بیمارستانی مریم نیست
تخت های زایشگاهها اما پر از مریم های
              درد کشیده ای است که هیچ یک ، مسیح را آبستن نیستند …
                              من میان زن هایی بزرگ شده ام
که شوهر برایشان حکم برائت از گناه را دارد …!!!
              نمی دانم چرا شعار از لیاقتم ،صداقتم ،نجابتم و … می دهی
                              تویی که می دانم اگر بدانی ب ک ا… به تاراج رفته ،
انگ هرزه بودن می زنی
          و می روی اما بگرد ،پیدا خواهی کرد
                            این روز ها صداقت و ،لیاقت و ،نجابتی
که تو می خواهی زیاد میدوزند!!
           امروز پول ت.ن ف.ر.و… را به زن همسایه هدیه کردم
                            تا آبرو کند …برای نامزدی دخترش !
و در خود گریستم …برای معصومیت دختری
            که بی خبر دلش را به دست مردی سپرده
                            که دیشب ،تن سردم را هوسبازانه
به تاراج برد …و بی شرمانه می خندید از این پیروزی …!!!!
               روی حرفم ،دردم با شماست اگر زنی را نمی خواهید
                         دیگریا برایش قصد تهیه زاپاس را
دارید به او مردانه بگو داستان از چه قرار است
               آستانه ی درد او بلند است ….یا می ماندیا می رود!
                             هر دو درد دارد!
اینجا زمین است حوا بودن تاوان سنگینی دارد

One thought on “تاوان زن بودن

  1. why people reward abuse. I remember once I was at a party and a prominent individual was verbally abusing his wife and everyone ignored the situation as norm, I told him my personal feelings, never attended(invited) to any of his parties again but kept in touch. unfortunately others rewarded his behavior by ignoring it. His behavior changed when his ablers disappeared, His wife and Kids are happy now
    and I am the best friend.

    This is another case of abuse
     https://1001harf.com/W3/archives/1481

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *