تجربه سکس

پسر : بابا من برای اولین بار سکس رو تجربه کردم
پدر: آفرین پسرم , منو سر بلند کردی بشین برام تعریف کن
پسر : نمیتونم بشینم کونم درد میکنه!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *