جوک ايران لطيفه فارسی

تهرانيها زناشونو بيمه عمر ميكنند
قزوينيها بيمه بدنه ميكنند
رشتيها بيمه شخص ثالث ميكنند
كردها اعتقادي به بيمه ندارند فقط ميكنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *