حلال است زنا با زن کا فر

ما امت بيچاره و در بند نمازيم                دنبال خرافات و سوی قبله درازيم
رفته ست ز ياد همگی ايزد دانا               با سنگ سياهی همه در راز و نيازيم
از علم گذشتيم و ز دانش ببريديم             دنبال روايات عرب های حجازيم

کشتند به کوفه عربی را به قساوت          ما سينه زنان درتب و در سوزوگدازيم

افتاده به چاهی عربی بدو تولد               هر روز سر چاه بدنبال نيازيم
گويند حلال است زنا با زن کافر            علاف حلاليت خوکيم و گرازيم
محروم ز ديدار زن و صحبت آنيم          با شير و شتر حال نمودن مجازيم
با صيغه و تزوير گرفتند بکارت            ما در پی مهريه و عقديم و جهازيم
باطل شود ارکان ديانت همه با گوز        تقصير من و توست چو ما منبع گازيم
رفتن به خلا تابع فتوای امام است          در مذهب ما ، ما همگی گله غازيم
از ياد ببرديم همه غيرت و همت           بيچاره و درماندۀ نذريم و نيازيم
بردند همه ثروت ما را به چپاول           ما امت فقريم و همه دست درازيم
اين امت بيچاره اگر عقل و خرد داشت      می شد که دوباره وطن از پايه بسازيم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *