حکم در مورد ارث بردن دوجنسی ها

حکم در مورد ارث بردن دوجنسی ها
هی بگین این اسلام دقیق نیست!!!
فقط برای تعیین ارث چه زجری بقیه خواهر برادرها باید بکشن،
کسی که هم آلت تناسلی مرد داشته باشد و هم آلت تناسلی زن ، بر اساس آلتی که بول (ادرار) ابتدا از آن خارج می‌شود ، ارث می‌برد ؛ پس اگر بول ابتدا از آلت مردانه‌ی او بیرون می‌آید، نصیب مرد را می‌برد و اگر ابتدا از آلت زنانه‌ی او بیرون می‌آید نصیب زن را می‌برد و در صورتیکه بول از هر دو باهم خارج می‌شود بر اساس آلتی که دیرتر بول آن قطع می‌گردد ارث می‌برد و اگر از این جهت هم فرقی میان دو آلت نبود نیمی از نصیب مرد و نیمی از نصیب زن ارث می‎برد.

منبع: ( کتاب لمعه دمشقیه نوشته ی شهید اول جلد دوم / ترجمه و تبیین علی شیروانی / صفحه 214 )

نه خداییش کجای دنیا بر اساس نحوه ی شاشیدنت بهت ارث تعلق میگیره؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *