خنده هاشمی رفسنجانی در برابر کتک خوردن اعضای نهضت آزادی دکتر معین فر و دکتر صباغیان

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ
که ز سر پنجه شاهین قضا غافل بود
doctors
ين عكس مربوط به دوره اول مجلس شوراي اسلامي است ، خنده هاشمی رفسنجانی در برابر کتک خوردن اعضای نهضت آزادی دکتر معین فر و دکتر صباغیان به وضوح مشخص هست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *