دراسلام مستراح برای تکامل بشر است. مستراح و سکس مربوط به معنویت است.


به نظر می‌رسد که این دانشمند مسلمان میفرمایند هیچ قسمتی‌ از زندگی‌ انسان خالی‌ از معنویت نیست. یکی از مهم ترین بخش های معنوی و اخلاقی‌ اسلام در مستراح و سکس است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *