دعای سال جدید

● خداوندا 100 ملت متمدن آفريدی و ما را عضو هيچ کدام قرار ندادی تو را شکر می گوييم که اينگونه قدر خوشی نداشته را به ما فهماندی.

● خداوندگارا همه ممالک دنيا را به سمت پيشرفت رهنمون شدی ، ما را عقب گرد فرمودی تو را شکر می گوييم که لذت زندگی در تاريخ صدر اسلام و حتی جاهليت قبل از آن را به ما نمودی .
● خداوندا اگر چه شکمهايمان گشنه است اگرچه حقوقی نمی گيريم اگرچه هزار آرزو در يک جيب و هزار تومان در جيب ديگر داريم تو را شکر می گوييم که ما را از نعمت انرژی اتمی برخوردار خواهی کرد و ما را در چشم دشمنان حسود همچون خاری قرار دادی . فقط خداوندا کاری نکن که ما را از چشم بيرون بياورند و در زباله دان بيندازند.

● خداوندا اگر چه ما را اجازه آزادی نفرمودی تو را شکر می گوييم که طعم تلخ اسارت در کشور خود را چشاندی که در عاشورا ياد بازماندگان خاندان پيامبر را عزيزتر بداريم.

● خداوندا تو را شکر می گوييم که پول و ثروت را همه به عربستان دادی ولی در عوض ما را در اسلام ناب غوطه ور ساختی و اينگونه عدالت فرمودي.

● خداوندا اگر آزادی نداريم ، اگر هر روز بر سرمان می کوبند لا اقل چندين مجلس داريم و هر سال دعوت ….. را لبيک گفته رای می دهيم پروردگارا تو را شکر می گوييم که به ما نعمت انجام واجبات اعطا نمودی ..

● خداوندگارا تو را شکر می گوييم که به ما نجابتی همانند اسبان، وفاداری همچون سگان ، اجماعی همچون گوسپندان و هوشی همچون ماهيان آموختی و بدين وسيله اشرف مخلوقات خود کردی .

● گويند اگر کسی در عمر خود جهاد نکند و آرزوی آن نيز نداشته باشد کفر ورزيده خداوندا تو را شکر می گوييم که 1000 دشمن برايمان آفريدی و هر روز به تعدادشان می افزايی طوری که هر روز مرگ خود را در مقابل چشم داريم و جز جهاد در راه تو راهی نداريم .

● خداوندگارا وارثان سنت انيشتين را بر ما مسلط نمودی که دانشمان بسيار افزودند . پروردگارا به کدامين ملت اينگونه لطف نمودی که وراث سنت دانشمندان را بر آنان رهبر قرار دهی .

● خداوندا ملت ما گرسنه اند اگر چه نان نفت بر سر سفره ما نياوردی ولی ما را نعمت کارت هوشمند دادی که اسراف نکنيم و اينگونه از گناهان برحذر داشتی تو را شکر می گوييم .
● پروردگارا اگر چه در اين سی و اندی سال در کارخانه ها را يکسره بستی ولی در هزار مسجد گشودی تو را شکر می گوييم که معنويت را به ما هديه دادی .

● پروردگارا به دستان لرزان روشنفکران اين مملکت بنگر ای تو که هر روز نعمت ديدن روز قيامت را به آنها ارزانی داشتی ..
● خدايا همه پا برهنه ايم ولی شادمان منتظر نيروگاه اتمی می مانيم تا دردمان دوا نمايد تو را شکر می گوييم که دروازه های خيال را بر ما گشودی .

● چنان پايه های شوکت ما را بلند نمودی که تمام مملکت فرنگ بر ما شوريدند . خداوندگارا تو را شکر می گوييم اما بد نيست کمی تعديل می داشتي؟

●هر چه بگويم کم است از محبت های هر سال تو اما امسال ما را خواهشيست از درگاهت که بيا و بزرگی کن اين همه نعمت را در اين مکان متمرکز نکن که شايد از چشم زخم حسودان ما را گزندی رسد . بيا لطف کن اين آبادگران را مملکتی ديگر محض عمران بنما ، مدبران را سرزمين ديگری محض مدیریت جهان از آسمان بفرست . لذت جهاد را بر امثال مردم عربستان بچشان . حماس را قيمی ديگر عطا فرما . پول نفت مال تو ، ما را قدری ميوه ارزان مرحمت کن . اتم را همه به امرای فرنگ ببخش از برای ما همان کمی آرامش مقدر فرما . شوکت را به هر که می خواهی شوهر بده برای ما به همان اعتبار پسنده کن . تمدن 2500 ساله نمی خواهيم مردم ما را کمی فکر هوشمندانه عنايت فرما . چوپان نخواستيم گوسپندی ما را درمان نما . خداوندا معنويتمان چنان زياد شده که پاسبانها ی سر گذر قطاع الطريق گشته اند ديگر معنويت کافيست ما را کمی آزادی عنايت فرما. پروردگارا می بينی که هر چه تو نعمت می دهی ما به نصف قانع شديم لطف بنما اين نصفه را عنايت کن و لطف از اين فرا تر منما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *