دوستای

خوبی عکس جشن فارغ التحصیلی اینه که وقتی بعد از سالها بهش نگاه می کنی
تک تک دوستای قدیمتو دوباره به خاطر می آری و یادی ازشون می کنی.. !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Graduation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *