زیپ شلوار

!اگه دیدید یه مرد سینه خودشو سپر کرده٫ سرشو بالا گرفته و زبونشو بیرون اورده٫ تعجب نکنید اتفاق عجیبی نیفتاده چونکه احتمالا دراره زیپ شلوارشو میکشه بالا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *