سال نو مبارک

نفس باد صبا آفت جان خواهد شد
عيد می آيد و اجناس گران خواهد شد
قيمت ميوه و شيرينی و آجيل و لباس
باز سرويس گر فک و دهان خواهد شد
همسرم چند ورق ليست به من خواهد داد
و سرا پای وجودم نگران خواهد شد
می زنم ساز مخالف دو سه روزی اما
عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد
می رسد مرحله ی سخت و نفس گير خريد
نوبت گندترين کار جهان خواهد شد
کل عيدی و حقوقم به شبی خواهد رفت
بر سر جيب بغل ،فاتحه خوان بايد شد
يک الف آدم و يک عائله آنهم پر خرج
وقت فرسودن اعصاب و روان خواهد شد
پول را با علف خرس يکی می دانند
فکر کرديد که منطق سرشان خواهد شد
هانيه نعره بر آرد که ندارم مانتو
کامران از پی او تيز دوان خواهد شد
که پدر کفش و کت و پيرهنی می خواهم
بعد از او نسترنم مرثيه خوان خواهد شد
سام هم لنگه ی جوراب به پا می گويد
شستم از پنجه اش امسال عيان خواهد شد
قيمت پسته به قلب من ِآسيب پذير
باز هم وای که آسيب رسان خواهد شد
زير بازارچه با قيمت ماهی يا گوشت
آسمان دور سرم پُر دَ وَران خواهد شد
مغز گردو شده مانند طلا مثقالی
مغزم از قيمت آن سوت کشان خواهد شد
کمرم گشت که در خانه تکانی سرويس
حاليا نوبت اين فک و دهان خواهد شد
سال نو مبارک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *