سخنانی از انیشتین که معنایی ورای باور دارند:

آلبرت انشتین: سوالی که مرا گیچ می کنداین است که من دیوانه ام یا دیگران؟
جایی که عشق باشد سؤال نخواهد بود.
ترجیح میدهم سوار دوچرخه ام باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه در کلیسا باشم و به دوچرخه ام فکر کنم.
آلبرت انیشتین : دستهایت را برای یک دقیقه بر روی بخاری بگذار ،این یک دقیقه برای تو مانند یک ساعت میگذرد .با یک دختر خوشگل یک ساعت همنشین باش ،این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه میگذرد و این همان قانون نسبیت است.
سعی نکن انسان موفقی باشی سعی کن انسان ارزشمندی باشی.
تفاوت نبوغ و حماقت در این است که نبوغ حدی دارد.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی!
اگر از من بپرسید می گویم گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح میدهم.
نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان میدهم که مشکلات من در این زمینه عظیمتر است!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *