شاه و آیت الله

»مصاحبه اي فوق العاده خواندني، از رئيس كل سازمان اطالعات برون مرزي فرانسه در دوران انقالب (Christine Ockrent)ايران. اين گفتگو به همـّت ژورناليست معروف فرانسوي، خانم كريستين ُاكرنت 1357 با ٓاقاي الكساندر دو مارانش )Alexandre de Marenches( انجام شده، و در سال 1986 دركتابي تحت عنوان » Dans le secret des princes « يا »اندر اسرار فرمان فرمايان« توسط انتشارات stock در پاريس

چاپ و منتشر شده است.
نقش دولت كارتر در سقوط رژيم شاه و به قدرت رساندن خميني؛ بازار، مسجد، ارتش و ساواك ناكارٓامد؛ اصالحات ارضي و كينة شخصي خميني از شاه؛ ماجراي تبعيد به عراق وٓامدنش به فرانسه؛ همكاري حزب توده با خميني؛ تباني براي ربودن اعضاء خانوادة سلطنتي در مراكش، از نكات بسيار جالب و ٓاموزندة اين
مصاحبه هستند. از سر نوشتن دوبارة سرنوشت مردم ايران در مذاكرات بين ايران و ٓامريكا، و احتمال تكرار وارونة تاريخ،
بيش از هر زمان ديگري، نياز همگان به ٓاموختن از گذشت روزگار را نشان مي دهد.«
الكساندر دو مارانش ــ چند سالي ست كه غرب ناچار است با يك دشمن ديگر هم مبارزه كند. اين دشمن،همانبنيادگرائيمسلمانوخصوصًاجزءاصليومهمٓانيعنيشيعهگريميباشد.وضعيتجديدي حاكم شده است. نتوانستيم ٓان را به موقع تشخيص دهيم.
سرهنگ ال. ، نمايندة اليق و شايسته ام در ايران، ا ولين كسي بود كه از سال 1973، با تيزبيني و دورانديشي، جوش و خروشي كه كليساي تشيع را به هيجان در مي ٓاورد تشخيص و از ٓان خبر داد. ايران به بركت نفت توانست طي سالهاي اخير از نيستي تاريخي سر برٓاورد. در اوايل سالهاي هفتاد ميالدي، هنوز منابع عظيم و سرشار نفت ٓامريكاي مركزي، مكزيك و درياي شمال مورد بهره برداري قرار نگرفته بود. اكنون، نفت بسيار زيادي در دنيا وجود دارد. ولي درٓان زمان، منطقة نفت خيز، خارج از امپراطوري شوروي و اياالت متحدة ٓامريكا، عمدتاً شبه جزيرة عربستان، جنوب عراق و ايران بود. شاه، پسر بنيانگذار سلسلة جديد پهلوي )همان مرد كبيري كه به سلطنت ٓاخرين پادشاه قاجار خاتمه داده بود( به لطف طالي سياه، شاهد
اوج گيري سريع و قدرتمند خود بود. در ا ولين مالقاتي كه با شاهنشاه ٓاريامهر)شاه شاهان، حافظ و حامي ٓاريائي ها( داشتم خيلي تحت تأثير
ايشان قرار گرفتم. مردي بود كامالً فرنگي مĤب، زبان فرانسه اي صحبت مي كرد كه ٓارزو مي كرديم هر كسي در فرانسه بتواند ٓان طور صحبت كند. شيفتة فرهنگ فرانسوي بود. با قدي نه خيلي بلند و اندامي الغر،
١
بسيار سرزنده و با نشاط بود. از هوش و استعدادي برخوردار بود كه كمتر كسي از اين موهبت برخوردار است. حافظة عجيبي داشت.
اگر به خاطر قيافه و ظاهر معروف و شناخته شده اش نبود، حتـّي با گوش تيز و دقيق هم نمي توانستيم حدس بزنيم كه با يك فرانسوي تحصيلكرده و ٓاگاه به مسائل، طرف صحبت نيستيم. اوكامالً دو فرهنگي شده بود.
چندين سال قبل از ٓانكه خودم با شاه ٓاشنا شوم، يكي از دوستان فرانسوي دريا ساالرم، از طرف شاه دعوت شده بود تا در مورد يك پروندة فوق العاده فنـّي، توضيحاتي به او ارائه بدهد. درهمان روز، سوء قصدي عليه شاه توسط يكي از سربازان گارد او به وقوع پيوسته بود. شاه كه از اين سوء قصد جان سالم به در برده بود و از مرگ حتمي نجات يافته بود، نه تنها جلسة خود با اين دوست فرانسوي بنده را لغو نكرده بود بلكه حتي ٓان را به تأخيرهم نيانداخته بود. هنگامي كه اين افسر فرانسوي براي مالقات، به كاخ سلطنتي رفته بود، در ٓانجا هنوز مشغول جاروكردن شيشه هاي شكسته و خرده ريزه هاي ديگر بودند. ٓاثار خون كه بر در و ديوار پاشيده شده بود، نشان از زد و خوردي مي داد كه روي داده بود. افسر فرانسوي به حضور شاه رهنمون مي شود، شاهي كه در كمال ٓارامش و خونسردي به بحث و گفتگو در مورد پروندة مورد نظر مي پردازد. دوست دريا ساالرم برايم تعريف مي كرد كه شاه به حدي در جريان پروندة مورد نظر بود كه حتي از ريزترين و جزئي ترين مسائل و نكته هاي فنـّي ٓان به خوبي مطلع بود. در طي اين جلسه، هيچ اشاره اي به
وقايعي كه چند لحظه پيش ازٓان رفته بود تا مملكت را به عزا بنشاند، نشده بود. كلية كشورهاي غربي نسبت به شاه، چاپلوسي وتملـّق مي كردند. اما فرانسه براي اين كار، يك بهانه و

Complete  File

[wpdm_file id=5]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *