صمد آقا و عکس آقا در ماه


چه شد که میلیون ها صمد فکلی و غیر فکلی ایران را در بست و بدون سوال تحویل نماینده و عوامل جنگ و جنون و جهالت، و رسم و رسوم قرون وسطأی دادند؟ آیا جنایت و وطن فروشی پوزش طلبان و بوقلمون صفتان امروزی قابل بخشش و گذشت است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *