عاقبت تعریف کردن مرد از زن

عاقبت تعریف کردن مرد از زن

مرد : عزیزم از وقتی میری ورزش هیکلت خیلی قشنگ شده
!
زن : از اولشم هیکلم قشنـــــــــــــــــگ بووووووود
…!
مرد : اون که ۱۰۰% … هیکلت همیشه قشنگ بوده ..
اصلا من هیکلت رو روز اول دیدم خیلی خوشم اومد
…!
زن : یعنی به خاطر هیکلم فقط با من ازدواج کردی ؟خیلی هیــــــــــــــزی
!
مرد : نه عزیزم ، عاشق اخلاقت شدم که باهات دوست شدم ..هیکلت واسم مهم نبود
زن : یعنی چی ؟! پس این همه ورزش میرم برای کی میرم برا عمم ؟! هیکلم برات مهم نیست ؟
!!
مرد : عزیزم ، موقع دوست شدن مهم نبود ، الان که هست
..!
زن : یعنی الان میرم ورزش برات بی اهمیت میشم ؟!!
مرد : فدات بشم ،قربونت بشم ، همه چیزت ، تمام وجودت ، همه خصوصیاتت برام مهمه
!
زن : یعنی باید همه خصوصیات خوب رو داشته باشم که دوستم داشته باشی ؟ خیلی نامردی … چیه پای کسی درمیونه ؟و
!!!
مرد : بابا ، جان مادرت بیخیال شو چه غلطی کردیم تعریفتو کردیم
زن : دیدی دیدی …. پس از اول درست حدس زدم که یه ریگی تو کفشته که داری ازم تعریف می کنی ، برو از جلو چشام دور شو
یه چند ساعت نمی خوام قیافتو ببینم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *