فرهنگ انگلیسی – فارسی

Longtime: در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویند

Long time no see: !دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن

San Jose: به ترکی‌ ، شما خوزه هستید

MacBook: کتابچهٔ راهنمای حجاج

Bertolucci: چپ چشمی که بربر نگاهت می‌کند

Comfortable: بفرمایید سر میز

Burkina Faso: برو کنار وایسا

His friends: دوستان هیز

Parkinson: پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند

Velocity: شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز)

Categorize: نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

The man who owns a locker: مرتیکه لاکردا

Acrobat reader: ژیمیناستی که موقع اجرا گند می‌‌زند

Refer: فرکردن مجدد مو

Good one: وانِ بزرگ و جادار

Sweetzerland: سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند

Accessible: عکس سیبیل

Very well: رها و آزادو افسارسرخود و بی تکلیف و سرگشته و بی جا و مکان

Life is too short: زندگی‌ در شرت سپری میشود lol

Avatar: تلفیقی است از آواز ،ساز ایرانی‌ و تصاویر سه بعدی که در پس زمینه پخش می‌‌شوند

Subsystem: صاحب دستگاه

Jesus: در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند

Moses: در اصفهان به موز گویند

UNESCO: یونس کجاست؟

Porno: مملو از چیزهای جدید

Macromedia: رسانه های عوام فریب

Kanguru: استاد تعالیم عرفانی در قزوین

Good Luck: چه لاکِ قشنگی‌ زدی

Good Luck on your exams: به هنگام امتحانات لاکِ قشنگی زده بودی

Legendary: ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری

Communication Board: کامیونی چه زمانی‌ شن را برد ؟

Avocado: کادو از طرف خانم آوا

Quintuplet: این تاپاله کجاست؟

What the hell: !چه دانهٔ خوشبویی

Cambridge: شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *