فکر آتاتورک…

باتعصب وحشتناکی که هنوز درقرن بیست ویکم هم مردم ترکیه را رنج میدهد
اتاتورک کمی کمتر ازیک قرن پیش ،حتی زودتر از ایران کوشش کردمصیبت حجاب
رو بنده را از سر زنان ترکیه کم کند.
ولی تعصب وحشتناکی برترکیه حکمفرما بود.
حتی زنان ارمنی و کرد شرق ترکیه حاضرنبودند حجاب روبنده راکنار
بگذارند.

بالاخره راه حلی که گره از کار این جامعه تا بن استخوان متعصب گشود این
اعلامیه بود:

” به هم میهنان شریف از هردین و مذهب در سرتاسر ترکیه ابلاغ می شود از این تاریخ بانوان درسرتاسر ترکیه مختارخواهند بود تا با هر پوششی که صلاح میدانند در ملا عام حاضر و رفت و امد کنند. لیکن جهت حفظ حرمت خانواده های شریف وبانوان پاکدامن ترکیه به نیروهای انتظامی دستور اکید داده شده است تا برای پاسداری از عفت عمومی, از تردد زنان روسپی بدون پوشیدن حجاب روبنده مطلقا جلوگیری بعمل اورده (استفاده از حجاب وروبنده برای روسپیان الزامیست) و متمردین را بازداشت و در دادگاههای صالحه محاکمه وشدیدا تنبیه نمایند.”
از آن تاریخ ، در ترکیه هیچ زنی باحجاب روبنده دیده نشد و متعصب ترین مردان
ترکیه نیز نه اعتراضی کردند و نه مانع خروج همسر و دختران خود از خانه
شدند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *