فیلم تعرض دیپلمات ایرانی به دختران برزیلی در استخر


صاعقه امام زمان به این دیپلمات برخورد کرد و این دیپلمات تبدیل به دلفین شد! البته وزترت خارجه جمهوری اسلامی و سفارت رژیم در برزیل اعلام کردند که زیر آبی رفتن شخصیت سوم دیپلماتیک جمهوری اسلامی در برزیل برای لمس عورت دختران ۹ تا ۱۵ ساله در استخر مختلط، تنها یک سو تفاهم فرهنگی بوده است، اما گویا امام زمان توجه نکرد و صاعقه مربوطه را ارسال داشت تا این دیپلمات دلفین شود! بماند که وقتی دلفین هم شد باز هم با عورت دخترها ور می رفت

One thought on “فیلم تعرض دیپلمات ایرانی به دختران برزیلی در استخر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *