قدر جوونيت روبدون

مشخصات پیری

همه چیز های محدب مقعر میشوند مثل لپ و همه چیزهای مقعر محدب میشوند مثل شکم.

همه چیزهایی که بالا هستند پایین می افتند مثل سینه و باسن همه چیزهایی که پایین هستند بالا میروند مثل فشار خون وکلسترول و قند.
همه چیز هایی که سیاه هستند اگر هنوز نریخته باشند سفید میشوند مثل مو
همه چیزهایی که سفید هستند اگر هنوز نریخته باشند سیاه میشوند مثل دندان.
همه چیز هایی که تا به حال بلند می شدند دیگه بلند نمی شوند مثل
…..!!!
همه چیزهایی که بلند نمی شدند بلند می شوند مثل موی دماغ وابرو و گوش.

خلاصه بي ادبي نباشه روم به ديوار : در جوانی اول اطرافت را نگاه میکنی بعد
می گوزی ولی زمان پیری اول می گوزی بعد دور و برت رانگاه می کنی!!!!

خلاصه رفيق قدر جوونيت روبدون ازما گفتن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *