قوچ علی‌ اسپیلبرگ، چراغ علی‌ لوکاس، و زلف علی‌ اسپلینگ فیلم سازی به خاطر رهبر- امام


بحث مضحک و خنده آور این سه دلقک در مورد خوردن جعبه سیاه توسط یک کوسه . این سینمای دولتی –دینی در بهترین وضع آن است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *