لبخند بزن

اگر با شخصی که دوستش داری روبرو شدی ،
لبخند بزن تا عشقت را احساس کند …
اگر با دشمنت روبرو شدی ،
لبخند بزن تا قدرتت را احساس کند …
اگر با شخصی که زمانی ترکت کرده بود ،روبرو شدی ،
لبخند بزن تا احساس پشیمانی کند …
اگر با غریبه ای روبرو شدی ،
لبخند بزن تا با لبخند پاسخت را دهد … !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *