متن عقد ایران باستان

متن عقد ایران باستان ( آریایی ):
داماد : به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ، برای زیستن با تو میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو و…فادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا ، پذیرا میشوی آیا؟
عروس: پذیرا میشوم مهر تو را از جان هم اکنون باز میگویم میان انجمن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا با اجازه …

حیف نیست یه همچین جملات

زیبایی رو برای شروع یه زندگی جدید با اون جملات تازی توهین آمیز عوض کردیم!!؟؟

Jahan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *