مردانی که زنها می پسندند

زنها دوست دارن با مردی ازدواج کنند که مثل شیر قوی مثل خر کاری مثل سگ با وفا مثل میمون با مزه و مثل خروس با غیرت باشه ولی بعد از ازدواج میفهمن مردها مثل شیر بی رحم مثل خر نفهم مثل سگ هار مثل میمون زشت و مثل خروس همه مرغها رو دوست دارد .
پس دم هر چى مرده گرم !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *