مردم قدرنشناس

مرحوم حبیب یغمایی تعریف میکرد : در دوره
رضا شاه که عزاداری و سینه زنی و قمه زنی
ممنوع شده بود ؛
یک روز ملک الشعرای بهار به مرحوم شوکت
الملک – امیر بیرجند -گفته بود :
الحمدالله ولایت شما هم برق دارد ؛ هم آب
دارد ؛ هم مدرسه دارد ؛ هم سالن نمایش دارد
؛ همه چیز هست ؛
اینکه بعضی ها هنوز شکایت میکنند دیگر چه
می خواهند؟
مرحوم شوکت الملک گفته بود : آقا ! اینها
برق نمی خواهند . اینها محرم میخواهند .
اینها مدرسه نمی خواهند ؛ روضه خوانی
میخواهند .کربلا را به اینها بدهید همه چیز
به آنها داده اید ! *****
حبیب یغمایی متعلق به کوره دهی بود بنام ”
خور ” که خیلی به آنجا عشق میورزید .
در آنجا درمانگاه و کتابخانه و مدرسه ای
ساخت و برای آبادانی آنجا جلوی هر کس و
ناکسی ریش به خاک مالید و زانو زد . مهمتر
اینکه کتابخانه ای درست کرد و همه کتاب های
خطی اش را که در تمام عمر آنها را با خون دل
جمع کرده بود به آنجا منتقل ساخت و وصیت
کرد بعد از مرگش او را در آنجا دفن کنند .
اما میدانید مردم قدر شناس همان سامان با
جنازه اش چه کردند ؟
وقتی پیکر رنج کشیده او با کاروان استادان
و شاگردانش ( از جمله دکتر اسلامی ؛ دکتر
باستانی پاریزی ؛ دکتر زرین کوب ؛ سعیدی
سیرجانی وبسیاری دیگر از چهره های نامدار
وطن مان ) به روستای خور برده شد ؛
همان کودکانی که در مدرسه یغمایی درس
میخواندند و همان مردمی که در درمانگاهش
درد های خود را درمان کرده بودند ؛
به فتوای آخوندک ابله همان روستا ؛ دامن
شان را پر از سنگ های درشت تر از فندق و
کوچک تر از گردو کردند تا جنازه این
خدمتگزار به فرهنگ ایران را سنگباران کنند
. و دردناك تر اینکه پس از دفن جنازه حبیب
یغمایی ؛
فرزندانش دو سه روزی در مقبره اش خوابیدند
و کشیک دادند
مبادا آن پیکر بیگناه را از زیر خاک در
بیاورند و به لاشخور ها بدهند !
متاسفانه تاریخ میهن ما از این ناسپاسی ها
و قدر نا شناسی ها داستان های بسیار دارد .
کسانیکه نمی خوانند، تصور می کنند می دانند .
اگر این متن ارزش خوانده شدن دارد، لطفاً
با انتشار آن اجازه دهید آزادانه به حیات
خود ادامه دهد.

بدترین نوع بیسواد، بیسواد سیاسی است ؛ وی
کور و کر است .
درک سیاسی ندارد و نمی‌داند که هزینه‌های
زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، دارو و
درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی
هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده،
سینه جلو می‌اندازد و میگوید که …: “از
سیاست بیزار است” .
چنین آدم سبک ‌مغزی نمی‌فهمد که
بی‌توجهی به سیاست است که زنــان
فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی
می‌سازد ،
قتــل و غــارت را زیاد می‌کند و از همه
بدتر بر فساد صاحبان قدرت می‌افزاید …
برتولت برشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *