ملا و شغال Hekayat

ملا و شغال

نقل است شغالکی به باغ ملائی هر شب سرک ميکشيد و خوشه های انگور را رسيده یا نرسيده ، به دندان می کشيد . باری یک شب ملا به کمين نشست و شغالک را هنگام حيف و ميل کردن انگورهای باغ خویش بدید ..
گفت: ”ای شغال از باغ های اين روستا هر آنچه خواهی کام گیر و دست از باغ و محصول من بدار که اگر اين نکنی گزندی بسيار به جان و مال تو زنم ! “
شغال خنديد و گفت :” اگر نکنم مرا چه گزندی رسانی ؟!”
ملا گفت :” فردا شب بر سر منبر روايت کنم از جدم رسول ا… که گوشت شغال مباح است و خوردن آن برای هر مسلمان نه مفيد بلکه واجب است اگر بخواهد که بر سنت جدم رفتار کند …..”
شغال مجال نداد تا ملا بر شرح فتوای خويش بيافزايد ، بانگ برزد :” نه تنها خودم که تا هفت نسل پس از من بر گرد باغ تو نچرخند . فقط زبان در دهان نگهدار !” و جان خويش برداشت و از آن قریه بگريخت ..
و این است اندر حکايت ما خلق ایران ! گشنه و حيران در حسرت مرغکی که بعد از 1400 سال تازه فتوا به حرام بودنش ميدهند از ترس جان و مال خويش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امام جمعه خرم اباد سید احمد میرعمادی اعلام کرد:

مرغ همان پرنده ای است که نا فرمانی حضرت نوح پیامبر خدا را کرد که خدا بال پرواز کردن را از او گرفت،

به نظر من خوردن گوشت مرغ مکروه می باشد. مخصوصا زمانی که دین اسلام با خطر کفار مواجه شود!

که دیگر حرام بودن آن قطعی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *