مناجات یک ترک با خدا

خدایا مارا به خاطر یک سیب از بهشت
انداختی رو زمین
به خاطر آب انگور
میندازیمون جهنم!!

با میوه ها مشکل داری؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *