نادانی‌ انسان دین را آفرید، و دین حماقت انسان را جاودانه کرد.

 عکس: سنگ زدن به یوتیوب در نمایشگاه رسانه های دیجیتال به عنوان شیطان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *