نجابت … عدالت اصالت

حاج آقآ ميگه به ۴دليل عاشق زنم شدم . . .


۱- با چهار تا مرد ديدمش گفت دوستامن ..
فهميدم صداقت داره


۲- دفعه بعد باچنتا مرد ديگه ديدمش , سرشو انداخت پايين . . 
فهميدم که نجابت داره . . .


۳- رفتم در خونش ديدم صف کشيدن . . 
گفت برو ته صف . . . 
فهميدم که عدالت داره . .


۴- رفتم در خونه مادرش ديدم يک صف هم اونجاست . . .
فهميدم اصالت داره


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *