هواپیما بدون باز نشدن چرخ جلو در فرودگاه مهراباد بدون چرخ نشست


با بالهاي بسته پريدن هنر ماست.
پرواز شماره743 ايران اير از مسكو به فرودگاه امام با باز نشدن چرخ جلو در فرودگاه مهراباد بدون چرخ نشست.مهارت خلبان ايراني (كاپيتان هوشنگ شهبازي)باعث شد تا هواپيما با حداقل خسارت و بدون آسيب به

landing without nose gear: Iran Air ace saves lives on Boeing 727

مسافران به سلامت به زمين بنشيند. 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *