هیات عزاداران حضرت عیسی The information is power

اینها تصاویر عزاداری حسینی در ایران، عراق یا افغانستان نیست. بلکه مراسم عزاداری حضرت مسیح در جامعه کاتولیک فیلپین است. اکثریت مردم ما نمیداند که روحانیان شیعه مراسم عزاداری برای امام حسین را از مسیحیان کاتولیک فرانسه در دوران صفویه آموختند. دکتر علی شریعتی می­نویسد (نَقل به مفهوم): شاه عباس وزیر روضه­ خوانی خود را به اروپا فرستاد تا ببینند و بیاموزند که مسیحیان برای حضرت عیسی چگونه سوگواری می­کنند. آنگاه در سوگ امام حسین آن آیین ها را تقلید کردند، همچون زنجیر­زنی، قمه زنی و برداشتن عَلَم (که همان صلیب است). خداوندا همۀ اینها را از ما بستان و به جایش اندکی خِرَد دِه (آمین).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *