چرا باید زبان انگلیسی آموخت؟

learn english
چرا باید زبان انگلیسی آموخت؟
که مثل این حضرت اجل با پیرهنی که پشتش نوشته برای مشروب خوردن و سکس به دنیا آمدم به مسجد نره
born to rock – drink and fuck !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *