چرا بعضی از مردها – جوک

چرا بعضی از مردها اینقدر بی مبالات و نادان هستند و رعایت مکان و موقعیت را نمیکنند

مادر با پسر 10 ساله اش در یک روز بارانی در تاکسی نشسته بودند و به سمت خانه می رفتند آخوند هم صندلی جلونشسته بود، پسر بچه از شیشه ماشین بیرون را تماشا می کرد.
تعدادی زن فاحشه در کنار خیابان بیکار ایستاده بودند، پسر بچه که آنها را دید و از شکل و تیپشان تعجب کرده بود از مادرش پرسید اینها کی هستن و چرا اینجا وایستادن؟
مادر جواب داد : اینها زنان کارمندی هستند که کارشون تمام شده و منتظرن شوهرهایشان آنها را به خانه ببرن.
راننده تاکسی ناگهان گفت: خانم چرا به بچه راستش را نمی گین؟ ببین بچه جون اینها زنان خوبی نیستن اینجا وایستادن که در ازای گرفتن پول با مردها رابطه برقرار کنن و آخوند هم حرف شوفررا تصدیق کرد.
بچه که چشمانش از حدقه بیرون زده بود از مادرش پرسید: اینها راست میگن ؟
مادر با چشم غره ای به راننده و آخوند حرف آنها را تایید کرد.
پسر بچه پرسید: پس چی به سر بچه های اونا میاد؟؟؟
مادر گفت: اکثر بچه هاشون راننده تاکسی ، و آخوند میشن !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *