کاش ما هم کمی مثل ایشون فکر می کردیم

رئيس جمهور تاجيكستان: نام هاي نيك پارسي را از شاهنامه فردوسي براي كودكان خود برگزينيد

رئيس جمهور تاجيكستان از مردم كشورش خواست تا نام هاي كودكان نورسيده شان را از شاهنامه فردوسي برگزينند و از انتخاب نام هاي عربي، تركي و نامهايي كه پسوند و پيشوند “گرگ” دارند بپرهيزند تا ازين طريق به فرهنگ نياكان پارسي خود اداي احترام كنند. رئيس جمهور تاجيكستان نام فرزندان خودش را از شاهنامه برگزيده است و نام پسر او “رستم” نام دارد. اين در حالي است كه 21 ژوئيه قانوني به پيشنهاد رئيس جمهور تاجيكستان در مجلس تاجيكستان به تصويب رسيد كه نام گذاري عربي و غير پارسي را در اين كشور ممنوع مي كند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *