کـوتـاه سـخـنی بـا تـو

آن وقـت کـه مـؤمـن خالصی بـودی به تـو احـتـرام مـیگـذاشـتـم

آنگاه کـه تحـت تعـقـیـب بـودی اگـر چـه بـا عـقـایدت مخالـف بـودم

تـورا پـناه دادم و دوسـتـانـه ازجـانـت مواظـبـت کـردم

و آن زمان کـه سـیـاسـتـمـدار و دولـتـمـرد شـدی دیگـر کاری به کار تـو نـداشـتـم

هـر چـنـد تـو هـم دیگـر مـرا نـمی شـنـاخـتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *