کمی بخندیم

پدر به پسر: بچه پاشو برو مسجد هم نمازتو بخون هم کفشاتو عوض کن !
پاشوبرو

زن به شوهر: اگه من ازت جدا شم چی میشه؟ مرد: دیوونه میشم.
زن: نه میری دوباره زن بگیری؟ مرد: والا به دیوونه اعتباری نیست.

حاصل ازدواج جمیله و ادیسون میدونی چی میشه !؟ (رقص نور).
.

از یه بچه می‌پرسند: اسم بابات چیه؟
میگه: گاو! می‌پرسند: چرا گاو؟ میگه: آخه همش به من میگه گوساله.

به یارو میگن : نماز میخونی ؟ میگه :عادت ندارم.
روزه میگیری؟ میگه : طاقت ندارم.
میگن زن صیغه میکنی ؟ میگه :آره بابا اونقدرها هم کافر نیستم !

از یک مشهدی پرسیدن با کدوم عبادت بیشترحال می کنی؟
گفت: نماز میت
پرسیدن چرا؟
گفت: وضو که نمخه. رکوع و سجده هم که ندره، صفشم که خرتوخره! کفشاتم در نمییری گم نمره، آخرشم نهار مدن، ازی بیتر چی مخی ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *