گاو Iranian Farsi Iran

من وهمسرم از یک مزرعه پرورش گاو بازدید می کردیدم
که تابلوی نصب شده برای اولین گاونوشته شده بود
این گاو نر 50 بار در سال قبل جفت گیری کرده
که همسرم درکنارم لبخند می زد و گفت
این یعنی بیش از یک بار در هفته

رفتیم تارسیدیم به گاو بعدی که برایش نوشته شده بود
این گاو 150 بار در سال گذشته جفت گیری کرده

همسرم با مشت ضربه ای به من زد و گفت: وای خدای من
این یعنی بیش از 2باردر هفته
تو باید چیزهای زیادی از این گاو یاد بگیری
همینطور رفتیم تا رسیدیم به گاو بعدی
که تابلوش نوشته شده بود
این گاو 365 بار در سال گذشته جفت گیری کرده

همسرم خیلی هیجان زده شد و با آرنج محکم به دنده های شکسته ام زد وگفت
واقعا از این یکی باید یاد بگیری
من نگاهش کردم و گفتم برو ازش بپرس
تمام این مدت با همان گاو اولی بوده؟

گاو Iranian Farsi Iran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *