گزارشی دردناک به همراه تصویر: فرهنگی غنی زیر چمکه های استبداد و مردم نظاره گر !

  article picture
كتك زدن وبازداشت حاجي فيروزها قاصد بهار ايرانيان امسال هم پيام زندان وكتك خوردن را به خيابان آورد.رژيم جبار از دايره زنگي عمو نوروز و ازخبر آمدن بهار در هراس است ومردم شب زده اي كه خود را در سياهي پيچيده و نظاره گر كتك خوردن عمو جلوي روي فرزندش در پياده روهاي شهر خاموشانند.
بر گرفته از :وبلاگ صدا و تصویر زمانه ما /مجید بهشتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *