ﺳﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ ایران ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ طنز

ﺳﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮد از ﻏﺰﻧﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ داد او ﺧﺪای ﺳﺨﻦ را ﻓﺮﯾﺐ
د ﮔﺮ ﺑﻮد ﻣﺤمود اﻓﻐﺎن ﺗﺒﺎر ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﮑﺮدش ﻣﻨﺎر
ﺑﻮد ﺳﻮﻣﯽﻓﺮدی از ﮔﺮمسار ﮐﻪ از ﺣﺮف و ﮐﺎرش ﺷﺪﯾﻢ شرمسار
ﮐﻨﻮن ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺪای ﮐﻬﻦ ﺳﭙﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺑﺮ ﺣﺴﻦ
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اذن ﭘﺮورد ﮔﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ وﯾﺮان ﺷﻮد ﺳﺒﺰﻩ زار
ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺎ رﺳﺘﮕﺎر

صنار بده اش با همين خيال باش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *