+18 – روش مبارزه با ریا کردن و توصیه به افراد به ظاهر مومن و معتقد

مذهب شبيه آلت تناسلی ست…
ـ داری؟ … مشکلی نيست!
ـ بهش افتخار ميکنی؟… بکن!
ولی بی زحمت تو همون شلوارت نگهش دار و هی درش نيار جلو مردم نشونش بده ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *