معلم اخلاق دولت

 

ین ایمیل رو تا جایی که می تونید اطلاع رسانی کنید تا مردم ببینند که افرادی نان ایران می خورند اما در سرزمین پارسی ما جفتک می اندازند.
معلم اخلاق دولت فخیمه………..

و اما جواب این بی شعور از زبان خود فردوسی بزرگ:

عرب هر که باشد به من دشمن است

کژ اندیش و بد خوی و اهریمن است

ز شیر شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جایی رسیده است کار

که فر کیانی کند آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *