روزنامه فرانسوی از یک دانشمند ایرانی مخفی پرده برمی دارد

روزنامه فرانسوی لوموند در شماره روز چهارشنبه 1-2-2012 در گزارشی مفصل به بررسی زندگی مخفیانه یکی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی بنام محسن فکری زاده پرداخته است. لوموند می نویسد … Read More