واعظي پرسيد از فرزند خويش

هيچ ميداني مسلماني به چيست

صدق و بي آزاري و خدمت به خلق

هم عبادت هم كليد معنويست

گفت زين معيار یک نفردر شهر ماست

آنهم ارمني است…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *