فیگارو با عذرخواهی ازغیرت جریحه‌دار شده عده‌ای ازهموطنان،عکس گلشیفته را در وبسایت رسمی مجله تصحیح و افزود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *